Codi de finançament Ètic de l’A.E. Ramassà

L’Associació Esportiva Ramassà és una entitat que rep la major part del seu finançament a través de fons privats, per la qual cosa a través de fons i donacions d’empreses, fundacions o donants d’origen privat i a vegades públic, obté finançament, tenint sempre com a objectiu principal la independència financera, i d’acord als interessos dels beneficiaris i valors d’aquesta entitat i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

 

Qualsevol finançament obtingut ha de ser legítim sota l’empara dels drets humans i d’acord amb els principis recollits en els Estatuts i en el Pla Estratègic de l’any en curs, que hauran de complir tant empreses, fundacions o donants que vulguin col·laborar amb l’entitat. En cap cas hauran de comprometre els valors, projectes o personal de l’organització, ni comprometre la independència de l’organització davant d’influències externes.

L’acceptació de fons i col·laboracions amb empreses, fundacions i grans donants no podrà, en cap cas, comprometre el treball i seguretat dels treballadors, beneficiaris i projectes de l’organització. Per a això es recullen els següents supòsits amb els quals l’organització no col·laborarà:

L’A.E. Ramassà no acceptarà donacions d’empreses, fundacions o donants que estiguin directament condemnades per algun tipus d’activitat irregular o amb sospites d’aquesta

Qualsevol activitat que afecti de manera negativa a les minories ètniques que habiten en espais naturals protegits i no respectin les normes i tractats internacionals sobre el medi ambient.

L’A.E. Ramassà no mantindrà relacions de col·laboració o finançament amb empreses o entitats pertanyents al sector armamentístic.

S’exclouen les empreses o fundacions que desenvolupin qualsevol activitat que no respecti la legislació ordinària vigent internacionalment.

L’organització no acceptarà donacions procedents d’empreses de promoció de l’alcohol i el tabac, ja que entren en conflicte amb l’ètica mèdica, la salut pública i la pràctica de l’esport.

 No acceptarà donacions per part d’empreses, fundacions o donants que no respectin la Declaració dels Drets del Nen. D’aquesta manera quedarà exclosa qualsevol empresa acusada de treball infantil o pornografia infantil.

L’empresa, fundació o donant, haurà de respectar les convencions relatives al treball forçós.

D’aquesta manera l’organització promou la col·laboració amb empreses, fundacions o donants que amb la seva activitat busquin la bona praxi i el respecte dels tractats internacionals:

L’A.E. Ramassà afavorirà la col·laboració amb empreses, fundacions o donants que integrin els Objectius de Desenvolupament de Nacions Unides en les seves activitats.

L’A.E. Ramassà potenciarà acords de caràcter global i institucional amb empreses, fundacions o donants que comparteixin els seus principis i valors.

S’haurà de respectar els drets humans, així com la dignitat, diversitat i identitat de les persones amb les quals es relacioni. A més de les convencions internacionals relatives a la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

L’organització promourà i facilitarà la col·laboració i relació amb empreses que afavoreixin l’economia col·laborativa, la interseccionalitat i la igualtat de gènere entre els seus treballadors.

L’A.E. Ramassà decidirà el context de la destinació de la donació i el farà en funció de les necessitats operacionals i financeres del moment. No obstant això, si la donació es realitza a favor d’un projecte concret, l’organització es compromet a destinar aquesta donació a la consecució d’aquest, juntament amb la respectiva justificació i avaluació en cada cas.

 

Si l’empresa, fundació o donant compleix amb els requisits esmentats en aquest document, s’acceptarà l’ús de la seva imatge com a col·laborador per part d’aquesta entitat. A més l’organització fomentarà la seva utilització en aquelles activitats comercials el producte de les quals en si mateix sigui un instrument de sensibilització o educació conforme als principis i valors que defensa.

 

La comunicació i difusió de la col·laboració amb empreses, fundacions o donants haurà de ser contrastada per membres responsables de l’organització, sent legítima la negativa de la mateixa si no compleix amb els principis de l’organització.

 

L’A.E. Ramassà es reserva en tot moment la potestat de rebutjar una col·laboració o fins i tot retornar una donació quan no s’ajusti a aquest codi de relació amb empreses, donants o fundacions. També es compromet a realitzar acostaments a les institucions públiques que tinguin la potestat de controlar i sancionar a aquestes empreses per a accionar mecanismes que obliguin a aquestes a regir-se per la legislació del país d’origen.

Cistella
No hi ha productes a la cistella!
Continuar comprant
0